top of page

סל כלים טכנולוגי לניהול הבניה

ל-Just Manage סל רחב של כלים טכנולוגיים אותפ פתחה ובהם היא משתמשת לטובת ניהול ויישום הפרויקטים שבניהולה. 

 

הודות לטכנולוגיה המתקדמת, לידע הרב ולניסיון הצבור, מלווה החברה חברות יזמות ובניה בהטמעת כלים מתקדמים אלו לטובת שיפור משמעותי בביצועיהן: 

 

1. קיצור לוחות זמנים 

2.שיפור באיכות הבניה ואופן הטיפול בליקויים

3. הגברת הבטיחות באתרים 

4. ניהול מידע, ידע ומסמכים 

5. ניהול תהליך המסירה לדייר

6. שיפור בניהול הכלכלי של פרויקטים 

  

 

Macbook Copy_3x.png
Asset 4_2x.png
bottom of page