top of page

הקמת שכונת מגורים חלופיים בקיבוץ הראל

הראל 1.jpg
הראל 2.jpg

בחודש יוני 2019 פרצה שריפה בקיבוץ הראל אשר גרמה נזקים כבדים לרכוש בקיבוץ. 
בנוסף לבתי מגורים ומבנים משקיים אשר נשרפו כליל, ניזוקה והושבתה מערכת החשמל והתקשורת של הקיבוץ וכן מערכות מים וביוב.
חברי הקיבוץ פונו מבתיהם ושוכנו בבתי מלון מספר שבועות עד לניטור ופינוי פגעי האסבסט והחזרת תשתיות הקיבוץ לתפקוד מלא.
כ- 10 משפחות אשר בתיהם נשרפו כליל לא יכלו לשוב לביתם.


חברת JM גויסה לפרויקט מורכב בלוח זמנים מצומצם בכדי לפעול לתכנון וביצוע של שכונה הכוללת תשתיות ו-10 בתים מתועשים לאכלוס של חברי הקיבוץ.

הפעולות כללו בין היתר אישור תוכניות התשתית והבתים בוועדה הארצית לתכנון ובנייה, תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח, תכנון ובניית הבתים והשלמת הפיתוח.


שלב א' הכולל פיתוח השכונה ובניית 5 בתים הסתיים ואוכלס 3.5 חודשים מפרוץ השריפה. שלב ב' הכולל 5 בתים נוספים הוזמן ונמצא בתהליך בנייה, צפי לאכלוס דצמבר 19.

43409a66-8f5b-4ffe-9b2e-37ea2649c7ce.jpg
677ce1d0-b93e-4ef1-aa81-e31320dd5426.jpg
bottom of page